RODOAdministratorem Twoich danych osobowych jest Mega-Media Marzena Paluchowska z siedzibą w 86-100 Świecie, ul. Sienkiewicza 3, NIP: 559-184-43-46 Twoje dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)., w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, poprzedzających zawarcie umowy na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu w celu udzielenia Ci odpowiedzi. Twoje dane będą również przetwarzane na podstawie ciążących na Firmie Mega-Media Marzena Paluchowska obowiązków prawnych w celu ich wypełnienia (wynikają one z przepisów szczególnych, w tym obowiązków podatkowych lub rachunkowych). Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po wygaśnięciu ciążących na nas obowiązków oraz upływie okresu przedawnienia przysługujących nam roszczeń. Część czynności przetwarzania Twoich danych osobowych powierzyliśmy naszym księgowym, informatykom, dostawcom poczty internetowej i systemu organizacji pracy i bazy danych w Firmie Mega-Media Marzena Paluchowska. Twoje dane nie będą przetwarzane przez inne podmioty lub przez ww. w celach innych niż wskazane powyżej. Twoje dane nie zostaną przez nas przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Poszczególne czynności przetwarzania mogą być dokonywane przez zautomatyzowany system podejmowania decyzji, jednak nie będzie to miało wpływu na Twoją sytuację i nie poniesiesz z tego tytułu żadnych konsekwencji. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do informacji jakie dane przetwarzamy. Możesz żądać ich ograniczenia, usunięcia, przeniesienia do innego administratora lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W razie stwierdzenia naruszeń przepisów, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych sprawującego nadzór nad ochroną danych osobowych. Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.