REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólneNiniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów i składania zamówień w sklepie internetowym Mega-Media Marzena Paluchowska, ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie, NIP: 559-184-43-46 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: a. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub prawna, lub konsument nie prowadzący działalności gospodarczej, która dokonała lub zamierza złożyć zamówienie lub dokonać zakupu w sklepie internetowym. b. Sprzedawca – Mega-Media Marzena Paluchowska, ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie, NIP: 559-184-43-46 2 c. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę; d. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami. 3. Sklep oferuje w sprzedaży za pomocą sieci internet gadżety reklamowe. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów lub wyrobów personalizowanych na indywidualne zamówienie Klienta (dalej: Produktów znakowanych). 4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej Sklepu, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy, w drodze telefonicznej oraz innej elektronicznej formie kontaktu. 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mega-media.com.pl . 6. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę. Odpowiedzi na wiadomości e-mail Klientów, kontakt telefoniczny oraz kontakt innymi kanałami komunikacyjnymi ze Sprzedawcą oraz realizacja złożonych zamówień dokonywana jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

§ 2 Warunki korzystania z usługi


By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep, Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne: 1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu; 2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej; 3. korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej); 4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768; 5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies. 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Formularza zamówienia i Newslettera. Za świadczenie tych usług Sklep nie pobiera żadnych opłat. 3. Aby skorzystać z Formularza zamówienia, Klient wybiera interesujący go produkt, ilość sztuk produktu, a następnie naciska przycisk „Dodaj do koszyka”. 4. Naciśnięcie w/w przycisku powoduje dodanie wybranego produktu do Koszyka. Po dodaniu produktu do Koszyka, Klient może przejść do złożenia zamówienia lub kontynuować zakupy. Na podstronie Koszyka, Klient może dodać plik, który stanowić będzie podstawę do przygotowania wizualizacji dla wybranych produktów. Jeśli strona nie umożliwia przesyłania pliku na podstronie koszyka, Klient zobowiązany jest przesłać plik w wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy. 5. Aby skorzystać z oferty Klient zobowiązany jest do podania danych przedsiębiorstwa określonych w formularzu zapytania a w szczególności: nazwy prowadzonej działalności gospodarczej, imienia i nazwiska, numeru NIP, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, numeru telefonu i adresu e-mail. Warunkiem złożenia zapytania jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. 6. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z Newslettera, wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy.

§ 3 Zawieranie umów


Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (poniższa cena jest w kwocie netto) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki ani znakowania lub nadruku. 3. Ceny produktów w Sklepie przedstawione zostały w postaci gradacji cen. W zależności od liczby zamówionych produktów, cena jednostkowa jest różna. 4. Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia i wizualizacje produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Kupującego, na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się od rzeczywistości. Sklep w tym celu umieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego przybliżonego koloru. Poszczególne partie produktów mogą różnić się kolorystycznie między sobą, co nie stanowi wady produktów. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą. 5. Kupujący może zamówić próbki towarów sprzedawanych przez Sklep, w celu sprawdzenia ich jakości. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu produktów zakupionych jako próbki. Klient uprawniony jest do jednorazowego zamówienia maksymalnie 5 próbek produktów. Do zamawiania próbek stosują się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu. 6. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez Klientów, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności. 7. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia lub w drodze wiadomości e-mail. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej ani sprzedaży stacjonarnej. 8. Rabaty i promocje określone na stronie internetowej Sklepu obowiązują jedynie w przypadku złożenia zamówienia przez stronę internetową Sklepu lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, która zostanie wysłana przez Klienta na adres Sprzedającego. Sprzedawca może uwzględnić ww. rabaty i promocje, w drodze odrębnych ustaleń z Klientem, również w przypadku zamawiania produktów w sposób inny niż wskazany powyżej. 9. Aby dokonać zakupu, Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka/Do koszyka”. Następnie ma możliwość, w podglądzie “Koszyka”, wybrać ilość produktów. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki, w której określa sposób dostawy produktów i sposób zapłaty. 10. Następnie Klient klika przycisk „Podsumowanie”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. 11. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Złóż zamówienie”, który znajduje się pod podsumowaniem zamówienia. 12. Kliknięcie przycisku “Złóż zamówienie” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty. 13. Treść umowy sprzedaży zawieranej w drodze wiadomości e-mail ustalana zostaje wskutek wymiany wiadomości przez Strony umowy. 14. Do zawarcia umowy sprzedaży w każdym przypadku dochodzi z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji oraz odmowy jego realizacji w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, wybrana zostanie niewłaściwa liczba produktów do zakupu (mniejsza od określonej w Sklepie liczby minimalnej), w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, błędnie wybranej przez Klienta techniki znakowania, niespełnienia warunków płatności lub zadłużenia Klienta. 16. Sprzedawca ma prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z Klientem w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. 17. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu. 18. Aktualne promocje cenowe produktów znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce “Promocje”. 19. Sprzedawca może udzielać Klientom rabatów. Rabaty i promocje nie sumują się. Rabaty nie przysługują od produktów znajdujących się w zakładce “Promocje”, chyba że Sprzedawca na podstawie indywidualnych uzgodnień zdecyduje inaczej. Promocje ograniczone są czasowo, a każdorazowy termin zakończenia aktualnej promocji Kupujący może potwierdzić u Sprzedawcy.§ 4 Zamówienia ze znakowaniemKlient może zlecić Sprzedawcy znakowanie lub wykonanie nadruku na zakupionym Produkcie. 2. Informacje dotyczące możliwości znakowania produktu oraz charakterystyki poszczególnych technik znajdują się na stronie internetowej Sklepu w opisie poszczególnych produktów oraz w zakładce “OBSŁUGA KLIENTA”. 3. Do zamówienia produktu ze znakowaniem stosuje się odpowiednio wszystkie postanowienia §3. 4. W celu zamówienia produktu podlegającego personalizacji, tzn. Produktu znakowanego, oznaczonego zgodnie z oczekiwaniem Klienta, Klient zamawia poprzez Sklep lub w wiadomości e-mail wybrane produkty podlegające znakowaniu. 5. Podczas zamawiania produktów znakowanych lub z nadrukiem, niezbędne jest podanie (o ile dane te nie zostały podane w Formularzu Zamówienia): symbolu produktu, zamawianej ilości, danych osobowych, telefonu kontaktowego, adresu mailowego oraz adresu do wysyłki. Niezbędne jest również podanie informacji o wytycznych znakowania oraz przesłanie plików dotyczących znakowania Sprzedającemu w wiadomości e-mail lub w Formularzu Zamówienia (w formacie cdr, eps, pdf, ai). 6. Po otrzymaniu pełnego i prawidłowego zestawu informacji, o których mowa powyżej, Sprzedawca potwierdza zamówienie (przesyłając wiadomość e-mail zawierającą dane dotyczące realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę). 7. Ze względów technologicznych Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany techniki znakowania produktu po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z Klientem. W przypadku braku zgody Klienta na zmianę techniki znakowania, Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnego wypowiedzenia Umowy, a Klientowi nie przysługują z powyższego tytułu żadnego rodzaju roszczenia. 8. Sprzedawca wykonuje jeden projekt wizualizacji Produktu znakowanego w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Klienta pełnego zestawu informacji, o których mowa w ust. 5, a następnie przesyła w drodze wiadomości e-mail projekt wizualizacji Klientowi do akceptacji. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia maksymalnie trzech poprawek do projektu wizualizacji. W przypadku zaistnienia konieczności naniesienia większej ilości poprawek wizualizacji lub wykonania prac projektowych, Sprzedawca wykona dodatkowe prace za dodatkowym wynagrodzeniem, którego wysokość ustalona będzie z Klientem indywidualnie. W przypadku zaniechania zlecenia prac dodatkowych lub zapłaty za nie, Sprzedawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy. 9. Klient zobowiązany jest do dokonania akceptacji projektu w terminie 3 dni roboczych od daty jego przekazania przez Sprzedawcę. Klient zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia ostatecznego pliku graficznego zawierającego treści do znakowania lub nadruku. 10. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia akceptacji wizualizacji, chyba że strony ustalą inaczej. Sprzedawca nie świadczy usług związanych z projektowaniem grafik do celów znakowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy rzeczowe, stylistyczne, ortograficzne, językowe w przesłanych przez Klienta treściach. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady nadruku wynikające ze słabej jakości przesłanych treści. 11. Klient zapewnia w dobrej wierze i według posiadanej wiedzy, że materiały graficzne, przekazane przez niego do celów związanych ze znakowaniem produktów, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a Klient posiada wymagane prawem właściwe i odpowiednie prawo autorskie majątkowe lub licencje do przekazanych materiałów. Ewentualne roszczenia osób trzecich w zakresie powierzonych materiałów w całości obciążają Klienta i zwalniają Sprzedawcę od odpowiedzialności. Klient niezwłocznie pokryje wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z roszczeniami podmiotów trzecich, których prawa zostały naruszone.§ 5 Terminy realizacjiTermin realizacji zamówienia liczony jest od daty łącznego otrzymania przez Sprzedawcę: a. akceptacji potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w §6 ust. 1, b. akceptacji projektu (tylko w przypadku Produktu znakowanego lub z nadrukiem), o której mowa w §4 ust. 9, c. płatności, o której mowa w §6 ust. 2. 2. Termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia i zależy od stopnia skomplikowania, rodzaju znakowania i wydruku, liczby zamówionych produktów i ich dostępności. Termin realizacji każdorazowo określony zostaje w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie. 3. Czas realizacji może ulec przesunięciu wskutek okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. O powyższym Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta. Z tytułu powyższego Klientowi nie przysługują wobec Sprzedawcy żadnego rodzaju roszczenia. § 6 Terminy i sposoby płatności 1. W wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia, Sprzedawca przedstawia koszt zamówionego produktu oraz koszty wybranego znakowania lub nadruku, a także koszty dostawy. Cena podana przez Sprzedawcę w w/w wiadomości jest dla Klienta wiążąca. 2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty całości ceny brutto (określonej w wiadomości e-mail wskazanej w ust. 1 powyżej) za zamówione produkty w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy faktury proforma. 3. W przypadku gdy Sprzedawca rozpocznie proces produkcji produktów objętych zamówieniem Klienta, Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy ani jej wypowiedzenia. 4. Sklep internetowy udostępnia następujące formy płatności za zamówienie: a. przedpłata na indywidualny rachunek bankowy; b. gotówką w siedzibie Sprzedawcy. 5. Sprzedawca może, w drodze odrębnych ustaleń, przyjąć inny harmonogram lub sposób płatności za zamówione produkty. 6. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego. 7. Klient zobowiązany jest do podania w tytule przelewu numeru zamówienia lub numeru faktury albo faktury proforma. 8. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie PDF, do pobrania i samodzielnego wydruku, poprzez ich wysyłanie na adres e-mail Klienta. 9. Klient akceptuje opisany powyżej sposób przekazywania faktur VAT. Akceptację tą można cofnąć w drodze pisemnego zgłoszenia.§ 6 Sposoby i koszty dostawyKlient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia. 2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. 3. Sklep umożliwia wybór następujących sposobów dostawy: a. przesyłka kurierska; b. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy. 4. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego, Klient jest powiadamiany w wiadomości e-mail o możliwości odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy. Termin odbioru musi być ustalony oraz potwierdzony przez uprawnionego pracownika Sprzedawcy. 5. Odbiór osobisty powinien nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Klienta. 6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu i zawartości przesyłki zawierającej zamówione produkty przy kurierze lub w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki lub produktów, Klient zobowiązuje się do spisania protokołu szkody przy kurierze. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ujemne skutki powstałe w wyniku niedopełnienia obowiązków określonych w zdaniach poprzedzających oraz traci rękojmię, jeżeli nie sporządził stosownego protokołu szkody przy kurierze. Proces reklamacyjny wobec firmy kurierskiej lub poczty trwa do 3 miesięcy. Klient jest powiadamiany o wyniku rozpatrzenia reklamacji na swój adres e-mail. 7. Ryzyko przepadku lub uszkodzenia produktów przechodzi na Klienta z chwilą wydania przesyłki przewoźnikowi, jak też z chwilą, gdy produkty wydane zostaną osobie wskazanej przez Klienta do odbioru produktów. 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość i prawidłowość w dostarczeniu przesyłki z produktami. § 8 Reklamacje i zwroty 1. Klient nie jest uprawniony do zwrotu produktów lub odstąpienia od umowy, chyba, że Strony na podstawie odrębnych ustaleń, postanowią inaczej. Zwracane produkty nie mogą nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, muszą być zwrócone w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Produkty niespełniające wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym nie podlegają zwrotowi i nie zostaną przez Sprzedawcę przyjęte. 2. W razie zwrotu produktów, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do Sprzedawcy. W razie reklamacji produktów, Klient ponosi koszty przesyłki towarów reklamowanych do Sprzedawcy, a Sprzedawca ponosi koszty przesyłki towarów po rozpatrzeniu reklamacji do Klienta. 3. Klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczoną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, zobowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 6. 4. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie (najpóźniej do 3 dni roboczych od wejścia w posiadanie produktu). 5. W przypadku zaistnienia wady fizycznej produktu lub niezgodności otrzymanego towaru z zamówieniem, Klient może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@mega-media.com.pl 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone na formularzu reklamacyjnym dostępnym na stronie Sprzedawcy w zakładce Regulaminy. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: a. nazwę firmy lub imię i nazwisko kupującego; b. adres do korespondencji oraz adres e-mail; c. numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja; d. numer faktury, której dotyczy zamówienie; e. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru; f. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia; g. żądanie reklamującego; h. datę wniesienia i podpis składającego reklamację. 7. Sprzedawca rozpatrzy wyłącznie takie reklamacje, które spełniać będą wszystkie wymogi określone w powyższym ustępie. Rozpatrzeniu podlegają jedynie reklamacje tych towarów, które Klient zwrócił do siedziby Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca postanowi inaczej. 8. Celem sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia, Klient zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji Sprzedawcy, o których przedstawienie w toku rozpatrywania zgłoszenia Sprzedający poprosi. 9. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Klienta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy (najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty wezwania), w celu ustosunkowania się do reklamacji. 10. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany na adres Klienta. 11. Opinia co do zasadności lub niezasadności reklamacji zostanie przekazana Klientowi w drodze wiadomości e-mail lub przesłana wraz z towarem. 12. Podstawą reklamacji nie mogą być elementy produktu, które Klient wyraźnie zaakceptował w toku realizacji zamówienia, a w szczególności elementy zaakceptowanego przez Klienta projektu graficznego, błędy rzeczowe, stylistyczne i ortograficzne w projektach. § 9 Postanowienia końcowe 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w każdym czasie, wycofania produktów z oferty Sklepu, zmiany warunków promocji i rabatów, a także zakończenia czasu trwania promocji i rabatów w wybranym przez siebie czasie. 3. Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia faktu współpracy z Klientem (w tym do wykorzystania tych informacji w materiałach promocyjnych Sprzedawcy), przedstawienia oznakowanych lub zadrukowanych produktów oraz logo Klienta w jego materiałach reklamowych (w tym w szczególności na Stronie internetowej, mediach społecznościowych, w portfolio, materiałach PR, drukowanych i cyfrowych materiałach reklamowych, informacjach prasowych o Sprzedawcy) oraz wykorzystania w powyższym zakresie logotypu i firmy Klienta. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Klientem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.