POLITYKA PRYWATNOŚCI§ 1. [Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Sklepu mega-media.com.pl, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Sklepu przez Użytkownika. 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.§ 2. [Definicje]

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają: a. Administrator –Mega-Media Marzena Paluchowska ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie, NIP: 559-184-43-46 b. Serwis – sklep internetowy mega-media.com.pl dostępny poprzez sieć internet z domeny mega-media.com.pl. c. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem mega-media.com.pl. oraz wszelkie jej podstrony. d. Strony – Administrator i Użytkownik. e. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez zarejestrowanie w Serwisie w sposób wskazany w Regulaminie, posiada aktywne konto Użytkownika.§ 3. [Ochrona danych osobowych]

1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych. 2. Dane zamieszczone w Systemie informatycznym przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, zostały zarejestrowane w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez GIODO. 3. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych. 4. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe: 1. imię i nazwisko 2. adres korespondencyjny 3. numer telefonu 4. adres poczty elektronicznej 5. nazwa firmy 6. numer NIP 7. adres prowadzenia działalności gospodarczej 8. numer IP 9. adres strony www 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umowy oraz świadczenia usług przez Administratora Użytkownikom, a także w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach. 6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych. 7. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie wypełniania formularza. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę. 8. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie zapisu na newsletter . Użytkownik może w każdej chwili złożyć sprzeciw na przetwarzanie jego danych w w/w zakresie. 9. Administrator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.§4. [Uprawnienia Użytkownika]

1. Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji. 2. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je w koncie użytkownika. 3. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych, o którym mowa w § 3 pkt 2 na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 4. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.§5. [Szyfrowanie danych]

1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie. 2. Każde połączenie Użytkownika z Serwisem jest szyfrowane i poufne.§6. [Techniczna ochrona danych]

1.Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika. 2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. 3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.§7. [Polityka cookies]

. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies: 1. „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników; 2. „zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu; 3. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu; 4. „funkcjonalne” – umożliwają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.; 5. „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 6. “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics. 4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. 5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.§8. [Logi]

Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy: – adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu; – czas nadejścia zapytania, – czas wysłania odpowiedzi, – nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, – informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, – adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link); – informacje o przeglądarce użytkownika. 2. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem. 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.§9. [Kontakt]

. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe. 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części. 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@mega-media.com.pl TREŚCI DO CHECKBOXÓW Przy zapisie na newsletter: [ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez mega-media.com.pl w celach marketingu produktów i usług własnych oraz innych producentów, których oferta dostępna jest poprzez sklep mega-media.com.pl. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na podany powyżej adres e-mail przez mega-media.com.pl o której mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawie prawo telekomunikacyjne.REGULAMIN zabaw/konkursów§ 1. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem ZABAW jest Mega-Media Marzena Paluchowska

Sponsorem jest fp/strona oznaczona w danym poście z Zabawą Mega-Media Marzena Paluchowska

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Zabawach na fp

3. Zabawa, o której mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej 'Regulaminem'), skierowana jest do użytkowników Facebook (zwanych dalej: ‘Użytkownikami’), którzy są konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz posiadają miejsce zamieszkania na terenie PL.

4. Udział w Zabawie jest nieodpłatny i podlega jedynie warunkom określonym w Regulaminie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

5. W Zabawie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Zabawie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. W Zabawie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.

6. W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele fp Mega-Media Marzena Paluchowska oraz fp Sponsora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Zabawy, w tym podmioty lub pracownicy podmiotów, świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Zabawy.

7. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19. listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).§ 2. Czas trwania ZabawyZabawa trwa w terminie określonym w danym poście z Zabawą

§ 3. Ogólne zasady i warunki uczestnictwa w Zabawie oraz nagrody

1. Wzięcie udziału w Zabawie jest dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Regulaminu.

2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Uczestnikiem Zabawy może być każda osoba, która spełni jednocześnie poniższe warunki: – jest użytkownikiem Facebook; – jest fanem profilu Organizatora i Sponsora (przez fanów rozumie się osoby, które polubiły określone w poście z Zabawą profile); – Zgłoszenie nie może zawierać wulgaryzmów, treści obrażających inne osoby, nie może naruszać praw osób trzecich. W przypadku wykrycia naruszenia, Organizator ma prawo wykluczyć takie zgłoszenie lub pozbawić uczestnika ewentualnego prawa do nagrody w konkursie.3. Zabawa odbywa się na fp Mega-Media Marzena Paluchowska4. Nagrody:Nagrody opisane są lub pokazane w każdym poście z Zabawą5. Zadanie w Zabawie określone jest w każdym poście z Zabawą6. Komisja dokona oceny zgłoszeń uwzględniając zaangażowanie Uczestnika w poście z Zabawą i wyłoni zwycięzcę7. Zwycięzca zgłasza się do sponsora w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia nagrody chyba, że w opisie będzie zaznaczone inaczej. Nagrody zostaną wysłane na podany adres przez zwycięzcę po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów lub będą do odbioru w siedzibie firmy.8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim.9. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Zabawą jest Organizator. Celem zebrania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Zabawy. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach związanych z Zabawą, a w szczególności do ogłoszenia wyników Zabawy. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Zabawie, jak i wysyłkę nagród.10. Organizator jest podmiotem, który w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy/Sponsora wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem Zabawy i na mocy zawartej z Administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w oparciu o przepis art. 31 ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926) jest podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych.11. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodne z ustawą z dnia 29. października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. poz. 883)., na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych w zakresie niezbędnym na potrzeby Zabawy.12.Dodanie zgłoszenia w Zabawie jest równoznaczne z :

Posiadaniem praw autorskich przez Uczestnika do danego tekstu lub zdjęcia13. Odbiór nagrody (zgłoszenie się po nagrodę) przysługuje Zwycięzcy w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników. Warunkiem odbioru jest przesłanie Organizatorowi pełnych danych adresowych Zwycięzcy na jakie ma zostać zrealizowana wysyłka. W przypadku nie przesłania danych adresowych Zwycięzca traci prawo do nagrody i przepada ona na rzecz Sponsora. Sponsor nie ma obowiązku przyznania nagrody kolejnej osobie.14. Wyniki Zabaw podane będą na fp Mega-Media Marzena Paluchowska, do 7 dni od zakończenia Zabawy ( w przypadku zdarzeń losowych o opóźnieniu zostaną poinformowani uczestnicy)15. Sponsor ma 30 dni na wysłanie nagrody do Zwycięzcy.16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązania przez Sponsora.§ 4. Nadzór nad przebiegiem Zabawy1. W celu zapewnienia prawidłowości przebiegu Zabawy, Sponsor oraz Organizator wyznaczą Komisję, do której zadań należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu Zabawy, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Zabawą, przyznawaniem nagród itp.§ 5. Postanowienia końcowe1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Zabawy.2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Zabawie Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Zabawy i obowiązuje do czasu jej zakończenia.4. Zabawa prowadzona jest wyłącznie na terenie PL.5. Nadzór nad Zabawą sprawuje Organizator.6. Zarówno Uczestnicy Zabawy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zabawie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów. Zmieniony regulamin obowiązuje od jego opublikowania na stronie fp Mega-Media Marzena Paluchowska. Organizator ma prawo zakończyć zabawę (anulować) i ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczestników.

8. Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.